Sa kohë më duhet për bartjen e numrit ?

 

Proçesi i bartjes nuk mund të zgjatë – në kushte normale, më shumë se 3 ditë pune.

 

Numri juaj do të bartet jo me shpejt se ditën e tretë të punës, duke i llogaritur nga dita e plotësimit dhe dorëzimit të kërkesës së bartjes së numrit. Ju do të caktoni datën e saktë me operatorin e zgjedhur. Gjatë ditëve të bartjes së numrit, shërbimi i telefonisë së lëvizshme nuk do të funksionojë për jo më shumë se 24 orë.

Vendosni numrin e telefonit