Ju falenderojmë që na vizitoni www.portabiliteti.al, një adresë e krijuar dhe e administruar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

Ju lutemi lexoni me kujdes në vijim:

Modifikimet e paautorizuara të përmbajtjes së saj konsiderohen një krim dhe do të ndëshkohen sipas Ligjeve në fuqi. AKEP ka të drejtë të monitorojë çdo modifikim të paautorizuar si dhe përpjekjet për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqeje.

Përmbajtja e kësaj faqeje është krijuar dhe plotësuar nga AKEP, me qëllimin e informimit të publikut mbi bartjen e numrit.

Riprodhimi, në tërësi ose në veçanti i dokumentave në këtë faqe është subjekt për rrethanat e mëposhtme:  

Informacioni i riprodhuar apo i cituar duhet të shoqërohet me referimin e saktë të adresës www.portabiliteti.al si një burim informacioni.

Informacioni i riprodhuar apo i cituar duhet të shoqërohet me një nga specifikimet e mëposhtme:

-       Burimi: faqja e administruar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare;

-       Burimi: www.portabiliteti.al

-       Sipas faqes së AKEP

-       © AKEP

-       Një njoftim të hollësishëm me kuptim të njëjtë.

Informacioni i riprodhuar apo i cituar nuk duhet të ndryshohet dhe asnjë fragment nuk duhet të përdoret jashtë përmbajtjes, nëse kuptimi i tyre si pasojë e ndërhyrjes modifikohet.

Nëse do të gjeni informacion të paqartë në këtë faqe, ju lutemi kërkoni sqarime dhe hollësira të mëtejshme përpara riprodhimit të tyre. Prandaj, ju lutemi të dërgoni një e-mail në adresën : portabiliteti@akep.al

Për çdo ankesë në lidhje me portabilitetin e numrit, mund t’i drejtoheni AKEP nëpërmjet emailit, telefonit, letër ose paraqitjes në zyrat e AKEP si më poshte:

email: portabiliteti@akep.al

Tel : +355 4 2250928 (gjatë orarit zyrtar)

Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë

Vendosni numrin e telefonit