10 gjëra që duhet të dini për të bartur numrin tuaj:

 

1.       Numrat e telefonisë së lëvizshme NUK MUND të barten tek rrjetet e telefonisë fikse, apo e anasjelltas.

2.       Informohu mbi të gjitha ofertat e ofruesve të shërbimit dhe zgjidh atë që është më e mira për ty.

3.       Lexo me kujdes kontratën me ofruesin e shërbimit aktual, për të kërkuar nenet e përfundimit të kontratës ose për kushtet e ndërprerjeve në raste të veçanta.

4.       Nëse përdorni një kartë të parapaguar, krediti i mbetur nuk mund të transferohet.

5.       Procesi për bartje niset nga pajtimtari. Pajtimtari kontakton operatorin Marrës dhe shpreh me shkrim vullnetin për të lidhur kontratë/përfituar shërbime prejt tij dhe për të bartur numrin e caktuar.

6.       Pajtimtari NUK MUND të heqë dorë nga kërkesa për bartje të numrit pasi ka plotësuar formularin dhë kërkesën për bartje tek operatori marrës.

7.       Ju duhet të plotësoni kërkesën standarte për bartjen e numrit tek operatori marrës, bashkë me një kopje të kartës së identitetit dhe një kopje të faturës së fundit të lëshuar nga operatori dhënës. Nëse ju dërgoni një person tjetër, duhet ta pajisni me prokurë apo autorizim.

8.       Caktoni me operatorin tuaj datën që ju dëshironi të bartni numrin – Koha e aktivizimit të numrit të portuar nuk duhet të jetë më e gjatë se 24 orë nga koha e dërgimit në sistem të kërkesës nga Operatori Marrës.

9.       Mos dërgoni kërkesa për bartjen te shumë operatorë! Zgjidhni një operator marrës dhe plotësoni kërkesën vetëm tek operatori përkatës.

10.  Për pajtimtarin procesi i portabilitetit të numrit të numrit është pa pagesë.

 

Vendosni numrin e telefonit